ช่วงที่จัด

เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2561

สถานที่

คณะสังคมศาสตร์ มก.

จำนวนที่รับ

หลักสูตรละ 30 ท่าน

วิทยากร

2 วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

เกี่ยวกับการอบรม

หลักการและเหตุผล

    ในการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรม นอกจากการใช้ความคิดนอกกรอบเพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ แล้ว นวัตกรรมเหล่านั้นจำเป็นจะต้อง “ตอบโจทย์” กลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ ตรงต่อความต้องการและมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่ตรงจุดกับกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนของการค้นหาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั้นต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้ง (Empathize) ก่อน โดยแนวทางหนึ่งในการพยายามทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย สามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือและกระบวนการวิจัย ซึ่งมีแบบแผนที่ชัดเจนและมีความหลากหลายเพียงพอที่สามารถปรับใช้ในหลายบริบท

     ชุดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสร้างนวัตกรรมโดยใช้งานวิจัยเป็นฐาน เป็นการอบรมที่ถูกออกแบบเพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมโดยให้ผู้เข้าอบรมเริ่มจากความเข้าใจในกระบวนการสร้างนวัตกรรมผ่านแนวคิดและเครื่องมือจากการทำวิจัยเป็นหลัก โดยรูปแบบการอบรมประกอบไปด้วยการผสมผสานระหว่างการบรรยายภาคทฤษฎี (Lecture) กิจกรรมที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ลองใช้เครื่องมือในบริบทเสมือนจริง (Activity) และการนำเสนอผลงานที่นำมาปรับใช้ (Presentation)

     ในส่วนของเนื้อหาการอบรมนั้น แบ่งออกเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 คอร์สมุ่งประเด็นเฉพาะ แต่ละคอร์สประกอบด้วย การอบรมคอร์สพื้นฐานการวิจัย 1 วัน (Foundation of Research) และ คอร์สมุ่งประเด็นเฉพาะ (Specific Course)  ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถเลือกเข้าอบรมประเด็นหนึ่งประเด็นใดได้ โดยไม่กระทบต่อกระบวนการการเรียนรู้ของผู้เข้าอบรม ประเด็นเฉพาะ 2 ประเด็น ได้แก่ Innovation Development and Research, Marketing Research for Innovation  โดยในแต่ละประเด็นเฉพาะจะมีการอบรมทั้งสิ้น ครั้งละ 2 วัน ในการอบรมแต่ละบทเรียนจะประกอบไปด้วยความรู้ที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมทางสังคมโดยมาจากความเข้าใจกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งผ่านการทำวิจัย

รูปแบบการฝึกอบรม

พื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ชัดเจน นำมาซึ่งการนำมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม คอร์สอบรมนี้จะนำเสนอกิจกรรมที่มีการผสมผสานกันระหว่างการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีรูปแบบกิจกรรมหลักอยู่ 3 ลักษณะ คือ

1) การบรรยายภาคทฤษฎี (Lecture)

2) การฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมที่กำหนด (Activity)

3) การนำเสนอผลงานที่นำมาปรับใช้ (Presentation)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

 • นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการในการทำวิจัยประเภทต่าง ๆ
 • อาจารย์ ที่ต้องการเรียนรู้กระบวนการการเรียนการสอนในการทำวิจัยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
 • ผู้ที่สนใจในการเรียนรู้ขั้นตอนการทำวิจัยเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาธุรกิจหรือนวัตกรรม

เนื้อหาหลักสูตรที่ 1  Innovation Development and Research

             ประเด็นเฉพาะ Innovation Development and Research มุ่งเน้นอธิบายที่มาที่ไปของนวัตกรรม และความเกี่ยวข้องระหว่างการสร้างนวัตกรรมกับการทำวิจัย และการต่อยอดโดยใช้การวิจัยมาช่วยในแต่ละกระบวนการของการสร้างนวัตกรรมประเด็นเฉพาะนี้เหมาะกับผู้เข้าอบรมที่อยากสร้างนวัตกรรม หากแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร

 ระยะเวลาอบรม 3 วัน วันที่ 7,21-22 กรกฎาคม 2561
เวลา 8.30-16.00 น.

ลงทะเบียนหลักสูตร 1

เนื้อหาหลักสูตรที่ 2 Marketing Research for Innovation

          สำหรับคอร์สมุ่งประเด็นนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการนำเอาข้อมูลจากการวิจัยไปใช้ในการเข้าใจสถานการณ์ของตลาด รวมถึงการกำหนดกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และกลุ่มเป้าหมายด้วย อาทิ กลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ในการกำหนดราคา กลยุทธ์ในการกระจายสินค้า และ กลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาด

ระยะเวลาการอบรม 3 วัน วันที่ 4,18-19 สิงหาคม 2561
เวลา 8.30-16.00 น.

เต็มแล้วค่ะ

ตารางการฝึกอบรม

การอบรมภาคเช้า

การบรรยาย หัวข้อ

 • ความหมายและประเภทของนวัตกรรม
 • กระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation Spiral)
 • การออกแบบงานวิจัยเพื่ิอพัฒนานวัตกรรม
 

การอบรม ภาคบ่าย

การบรรยาย หัวข้อ

 • การหา ระบุ และวิเคราะห์ปัญหา | แนะนำเครื่องมือจาก PAR เบื้องต้น
 • การออกแบบนวัตกรรม (ideation)
 • การสร้างต้นแบบ

การอบรมภาคเช้า

การบรรยาย หัวข้อ

 • ความแตกต่างของ “Market Research” และ “Marketing Research”
 • เป้าหมายของการทำวิจัยการตลาด
 • ความสำคัญของตลาดและระบบตลาด
 • การแบ่งส่วนตลาด (Segmenting)

การอบรมภาคบ่าย

การบรรยาย หัวข้อ

 • การนำเสนอผลงาน และอภิปรายผลงาน
 • การทำซ้ำในการกระบวนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม
 • การใช้กระบวนการวิจัยเพื่อต่อยอดจากผลการทดสอบต้นแบบ

การอบรมภาคเช้า

 การบรรยาย หัวข้อ

 • ความแตกต่างของ “Market Research” และ “Marketing Research”
 • เป้าหมายของการทำวิจัยการตลาด
 • ความสำคัญของตลาดและระบบตลาด
 • การแบ่งส่วนตลาด (Segmenting)

การอบรมภาคบ่าย

การบรรยาย หัวข้อ

 • การเลือกตลาดเป้าหมาย (Targeting)
 • การวางตำแหน่งทางการตลาด (Positioning)
 • ร่างแผนการเก็บข้อมูล (1)
 

การอบรมภาคเช้า

การบรรยาย หัวข้อ

 • ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix)
 • วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
 • การกระจายผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย

การอบรม ภาคบ่าย

การบรรยาย หัวข้อ

 • วิธีการกำหนดราคาสินค้าและการส่งเสริมการตลาด
 • ค้นหาประเด็นปัญหา/คำถามงานวิจัย/เป้าหมายของการทำวิจัย
 • วางแผนการเก็บข้อมูลและแนวทางการสร้างกลยุทธ์จากผลวิจัย

เครือข่ายความร่วมมือ

วิทยากร

ดร.ศิญาณี หิรัญสาลี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์ ชัญญา ปัญญากำพล

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค่าลงทะเบียน

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

สถานที่จัด/Event Location

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ห้องประชุม 2-501 อาคาร 2 ชั้น 5
02-561-3480 ต่อ 240
086-944-9163 (คุณยุวดี)

Yuwadeesupang@gmail.com

@ 2561 ระบบจัดการอบรม/สัมมนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์